دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز(: اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول اﺟﺮاء ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

و در ﻓﺼﻞ دوم ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاء ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد..

ﻓﺼﻞ اول اﻧﻮاع ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ: .

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي اﯾﻤﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد 3اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد

. ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ( اﺟﺮاء از ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ١ ( اﺟﺮاءداﺧﻞ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار٢ .

( اﺟﺮاء رو ﮐﺎر٣ : (اﺟﺮاء از ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1 در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ .

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﻓﯿﺒﺮ در زﯾﺮ ﻻﯾﻪ اي از ﺑﺘﻦ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﮐﻒ ﮐﺎذب اﺟﺮاء ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .

در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ ) ﺑﺎ ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﮐﻤﺘﺮي( ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ) ﺑﺎ ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺑﯿﺸﺘﺮ( اﺟﺮاء ﮔﺮدد.

( در ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻓﺖ و آﻣﺪ را دارد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ pvcدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻧﺎل ).

ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮددﺗﺎ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮدد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﮐﻪ در % ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 40ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.25
7
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻒ ﮐﺎذب ارﺗﻔﺎع 2ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از روي ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﮐﻒ ﮐﺎذب ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

(20 ﺗﺎ 15 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد ) .

در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ 9 ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ روي ﻣﺴﯿﺮ از ﺗﻮﺟﻪ: رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ).

ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﺎﺑﻞ ، …( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. . :در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دارد .

اﺟﺮاء ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﺮم و ﺻﺎف ﺑﺮ روي ﻓﯿﺒﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ 1ﻧﮑﺘﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ.

و …– : در ﺻﻮرت اﺟﺮاء ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق 2ﻧﮑﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید