مسیر عبور كابل ها از اتاق مخابراتي به طبقات

مسیرها جهت انتقال کابلهای فیبر نوری از اتاق اصلی مخابرات  تا سایر طبقات در ضمیمه یک بطور کامل شرح داده شده است .

در این قسمت بصورت نمونه یک روش جهت استفاده در ساختمانهای مسکونی  شرح داده شده است .

، در این روش می توان از سینی های کابل با جنس گالوانیزه آهنی شیاردار با ابعاد mm Í50mm 200 استفاده نمود)،Heavy Duty Return Flangel،

)HDRF((مسیرها باید از اتاق اصلی مخابراتی تا هر یک از طبقات تدارک دیده شود، .

مسیرهای کابل تا هر طبقه باید متقارن در یک خط عمودی و در زیر هم وبه صورت ایمن و پیوسته در امتداد اتاق اصلی مخابرات باشند.

اگر یک ساختمان بیش از یک برج داشته باشد باید همه نیازمندی های فوق الذکر برای هرکدام از برج ها فراهم شود .

برج ها باید توسط دو سینی کابل جداگانه در ابعاد mm Í 50mm200  که اتاق تجهیزات دو ساختمان را ارتباط می دهد.

به هم متصل شوند.)توضیحات کامل در ضمیمه  یک آورده شده است.

 

مسیر عبور كابل ها از اتاق مخابراتي به طبقات

جعبه توزیع در طبقات

جعبه های توزیع طبقات یا از جنس PVC یا فلز هستند .

و به صورت پنهان روی دیوار در انتهای داکت داخلی از هر آپارتمان قرار داده می شود.

این جعبه های باید در مجاورت رایزر باشند و با توجه به ظرفیت و تعداد واحدها  می تواند بیشتر از یک عدد باشد.

این جعبه های توزیع که قبلاً توضیح داده شد، .

امکان اتصال کابل های فیبر نوری به مکان های مورد نیاز مشترکین را فراهم می کند.

جعبه های توزیع طبقات در مواردی که توزیع کابل افقی به هر آپارتمان از طریق سینی کابل امکان پذیر باشد چندان مورد نیاز نیست.

فضای مورد نیاز  بر اساس grade  و جدول شماره 3 توضیح داده شده تنظیم گردد و پیشنهاد می گردد .

جعبه های توزیع نباید ابعادی کمتر از mm(L) 300  mm(H)150 mm(D) 300 داشته باشند .

و بر روی دیوار نصب شوند و بایستی دارای یک درپوش لولایی مناسب باشد.

 

مسیر عبور كابل ها از اتاق مخابراتي به طبقات

مسیرهای زیرساخت

توصیه می شود در ساختمان ها، مسیرهای اضافی به عنوان مثال داکت های اضافه،.

جهت توسعه آتی یا تغییرات در نظر گرفته شود.

مسیرهای زیرساخت داخل ساختمان

مسیرهای زیرساخت داخل ساختمان می تواند شامل داکت ها ،لوله های توکار، سینی های انتقال کابل باشد .

که حداقل سایز لوله یا کانال 100 چهار راهه می باشد )mm 4/100( بطوریکه کابل های زیرساخت از MTS تا MDU-TR در آن قرار گیرد.

ضمناً کابل هایی که حداکثر قطر خارجی آنها25mm است بتواند در داخل یکی از داکت های فرعی مذکور قرار گیرد.

برای مسیرهای زیرساخت به سمت هر واحد مسکونی حداقل یک لوله یا کانال با سایز mm40بایستی در نظر گرفته شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید