پلان افقی طبقات درفیبر نوری | ایران فایبر

پلان افقی طبقات درفیبر نوری | ایران فایبر


پلان افقی طبقات درفیبرنوری

پلان افقی طبقات:

متناظر با دسته بندی انجام شده فوق در پلان عمودی، در پلان افقی:

 • در صورت طراحی به صورت direct drop، دو حالت زیر متصور است:

الف- در صورتی که هر طبقه تنها شامل یک واحد باشد، نیازی به طراحی پلان افقی نیست.

ب- در صورتی که هـر طبقـه شـامل بـیش از یـک واحـد باشـد،.

بایسـتی در پـلان افقـی مسـیر کابـل از نقطـه ورود بـهطبقه تا محـل طراحـی شـده.

بـرایOTO  بـرای هـر مشـترک، بـه روشـنی و بـا برچسـب (*) مشـخص شـده باشـد.

در صورتی که پلان افقی همه طبقات یکسان باش دتنه ای کپ لان کافیست.

در غی راینصورت بهتع دادطبقات با پلان متفاوت بایستی پلان افقی طبقات ضمیمه طرح گردد.

 • در حال ت دوم، در پ لان افقی علاوه برتعی ین مح لدقی قالم ان منصوبه در طبقه.
 • مقطعdrop (ک ه در پ لان عمودی مشخص نشده است) به طور کامل و با برچسب تعریف شده در)*.
 • ( ، با مشخص کردن دقیق مس یر و محل قرار گرفتن OTO منصوبه هر مشترک و شماره اختصاص یافته به آن ترسیم گردد.
 • در مورد مجتمع های ویلایی، محلون وعالم ان در نقطهBEP ،.
 • طول و مسیر دراپمطابق برچسب  تا نقطــه تحویــل در OTO کــه شــماره و موقعیــت دقیــق آن شــاخص شــده،.
 • بــه طــور واضــح بــر روی پــلان افقــیمشخص گردد.
 • در مورد مجتمع های بـا تعـداد واحـد بـالا، .
 • بـرج هـا و هـر نـوع مجتمعـی کـه بـه هـر دلیلـی ورود کابـل فیـدر بـه مجتمـعاجتن اب ناپذیر است .
 • بایستی دسته بندی بالا با ویژگی های مقط عdrop و توزیعی به طور کامل رعایت گردد .
 • علاوه بر آن از نقطه BEP ت ا محل قرار گرفتن ODC مسیر و مشخصات کابل فیدر مطابق برچسب به طور واضح در پلان عمودی ترسیم گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید