کابل کشی فیبر نوری در ساختمانهای ساخته شده (طبق دستورالعمل شرکت مخابرات ایران)

 

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ FTTH ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، اداري در ﭼﻬﺎر ﺗﯿﭗ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

تیپ A : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي زیر 8 واﺣﺪ

 

ساختمان تیپ A

 

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دراپ ﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ):

1- TB ﺑﺎﯾﺪ در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

2- دراپ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت رﯾﺰﺷﯽ از ورودي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﺎ TB ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ورودي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

3- ﻧﺼﺐ OTO در درب ورودي ﻣﻨﺎزل ﺗﮏ واﺣﺪي وﯾﻼﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.

 

اﻟﺰاﻣﺎت :

اﻟﻒ- دراپ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع G657-A ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ دراپ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات از G652.D اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ب- ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي دو ﺳﺮِ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع FAST) SC ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه) ﺑﺎﺷﺪ.

 

تیپ B : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي 9 ﺗﺎ 24 واﺣﺪي

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دراپ ﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﯿﭗ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:

اﻟﻒ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺎ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ (ﺷﮑﻞ اﻟﻒ)

 

شکل الف

 

1- TB ﺑﺎﯾﺪ در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

2- دراپ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت رﯾﺰﺷﯽ از ورودي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﺎ TB ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ورودي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 

اﻟﺰاﻣﺎت :

اﻟﻒ- دراپ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع G657-A ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ دراپ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات از G652.D اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ب- ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي دو ﺳﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع FAST) SC ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه) ﺑﺎﺷﺪ.

 

ب -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ (ﺷﮑﻞ ب)

 

                                                                               شکل ب

 

1- TB ﺑﺎﯾﺪ در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

2- دراپ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ TB در ﻃﺒﻘﺎت ( ﻟﺰوم ﻃﺮاﺣﯽ) اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط TB ﻃﺒﻘﺎت ﺑـﺎ TB ورودي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري indoor ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

3- TB ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ واﺣﺪﻫﺎ (ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﯾﺠـﺎد ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان دراپ ﮐﺸـﯽ) ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد TB ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز درﻃﺒﻘﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت و ﻧﻮع و ﻣﺴﯿﺮ داﮐﺘﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ در ﻃﺮاﺣـﯽ ﻫـﺮ ﭘﺮوژه ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

اﻟﺰاﻣﺎت :

 

اﻟﻒ- دراپ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع G657-A ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ دراپ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ازG652.D اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ب-ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي دو ﺳﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع FAST) SC ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ) ﺑﺎﺷﺪ.

 

 تیپ C : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 25 ﺗﺎ 48 واﺣﺪي

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دراپ ﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﯿﭗ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد.

 

1- TB ﺑﺎﯾﺪ در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

2- دراپ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ TB در ﻃﺒﻘﺎت (ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ TB ﻫـﺎ) اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮد ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ارﺗﺒـﺎط TB ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ TB ورودي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري Indoor ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

3- TB ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ واﺣﺪﻫﺎ (ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﯾﺠـﺎد ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان دراپ ﮐﺸـﯽ) ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

4- ODC ﺑﺎﯾﺪ در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اداره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل) ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

اﻟﺰاﻣﺎت :

اﻟﻒ- دراپ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع G657-A ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ دراپ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات از G652.D اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ب-ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎي دو ﺳﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع FAST) SC ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه) ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر

  1. TBﻫﺎي ورودي (ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه در ورودي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ) در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﯿـﭗ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ذﮐﺮﺷـﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ اﺳﭙﻠﯿﺘﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

  1. ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

 

  1. ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 

  1. OTO ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ راﯾﺰر ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن راﯾـﺰر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ OTO از ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 180 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

  1. ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ دﻫﯽ دراپ ورودي OTO ﻧﺼﺐ ﯾﮏ داﮐﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎﻟﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، OTO ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺸﻌﺎب ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان OTO را ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮ راﯾﺰر ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد. (از اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻓﯿﮑﺲ ﻧﻤﻮدن ONT اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﺐ OTO ﺑﺎ ONT ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.)

 

ﭘﺲ از ورود ﻓﯿﺒﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ راﯾﺰر، ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﯾﻞ روي داﮐﺘﻬﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ TB ورودي ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺮاء ﮔﺮدد:

  • TB در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻇﺮﻓﯿﺖ TB ﺑﺮ اﺳﺎس 12 و 24 و 48ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  • رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاء ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﯿﺒﺮ ، ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر و OLT اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ:

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره IN – 214 REV 8
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﻧﻮري OC101 – 109
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ IN 201 – 207
FTTH Council Europe 6.02.2016
ITU – T K.26
ITU-T K.27

 

مطلب مرتبط: کابل کشی فیبرنوری در ساختمانهای در حال ساخت و ساز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید