کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

مراحل کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH را در ادامه میتوانید بصورت مرحله مرحله دنبال کنید؛

۱- کانفیگ OLT: همانطور که ملاحظه میفرمایید ۴ پروفایل آی دی ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ در ابتدا برای انواع مشترکین تعریف شده است.شایان ذکر است این کانفیگ بسته به تنوع مشتریان و نوع سرویس های درخواستی و VLAN های بالادستی OLT که مشترک به آنها دسترسی میتواند داشته باشد متفاوت است.

dba-profile add profile-id 11 profile-name “HSI” type4 max 20480

 dba-profile add profile-id 12 profile-name “IPTV” type4 max 204800

 dba-profile add profile-id 13 profile-name “Multiscreen” type2 assure 20480

 ont-srvprofile gpon profile-id 16 profile-name “VTEC1”

  ont-port eth 4

  port vlan eth 4 translation 2502 user-vlan 2502

  port vlan iphost translation 35 user-vlan 35

  commit

 ont-lineprofile gpon profile-id 24 profile-name “VTEC1”

  tcont 1 dba-profile-id 11

  tcont 2 dba-profile-id 13

  tcont 3 dba-profile-id 28

  gem add 1 eth tcont 1

  gem add 2 eth tcont 2

  gem add 3 eth tcont 3

  gem mapping 1 0 vlan 35

  gem mapping 2 0 vlan 2502

  gem mapping 3 0 vlan 2501

  commit

  quit

 ont add 0 31 sn-auth “5654454316400001” omci ont-lineprofile-id 24 ont-srvprofile-id 16 desc “ONT_NO_DESCRIPTION”

 service-port 71 vlan 35 gpon 0/1/0 ont 31 gemport 1 multi-service user-vlan 35 tag-transform translate

 service-port 72 vlan 2502 gpon 0/1/0 ont 31 gemport 2 multi-service user-vlan  ۲۵۰۲ tag-transform translate

 igmp user add service-port 72 no-auth

 multicast-vlan 2502

  igmp version v2

  igmp match mode disable

  igmp multicast-vlan member service-port-list 72

  igmp mode proxy

         igmp uplink-port 0/6/0

از قسمت کانفیگ WAN برای تنظیم یا تغییر WAN connection به ISP شما استفاده می شود.
در لیست WAN connection ، WAN connection مورد نظر را انتخاب کنید.

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

در جدول زیر پارامترهای مورد استفاده در تنظیمات فوق توضیح داده شده است.

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

 

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

IPTV:

configure

ont add 0 31 sn-auth “5654454316400001” omci ont-lineprofile-id 24 ont-srvprofile-id 16 desc “ONT_NO_DESCRIPTION”

 

service-port 72 vlan 2502 gpon 0/1/0 ont 31 gemport 2 multi-service user-vlan  ۲۵۰۲ tag-transform translate

 

 igmp user add service-port 72 no-auth

 multicast-vlan 2502

  igmp version v2

  igmp match mode disable

  igmp multicast-vlan member service-port-list 72

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

تلویزیون بتواند چند رسانه ای نمایش دهد

کانفیگ ساده OLT و Huawei ONT جهت FTTH

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید