کوپلرهای طول موج فیبر نوری

   با توجه به اینکه در شبکه GPON  در مسیر فروسو دو طول موج و درمسیر فراسو طول موج سومی استفاده می­شود.

و این سه طول موج بر روی یک رشته فیبر بطور همزمان ارسال می­گردد.

نیاز به المانی جهت ترکیب و جداسازی این طول موجها در OLT و ONU می­باشد.

به این المان کوپلر طول موج فیبر نوری می گویند.

ساختار این کوپلر ترکیبی از فیلترهای فیلمی نازک یا همانTFF ( Thin Film Filter) می­باشد.

جهت ساخت کوپلر از دو نوع مختلف TFF که دارای باندهای گذر مختلف است استفاده می­شود.

باندگذرTFF1  از 1520 nm تا1600 nm  و باند گذر TFF2 از1464 nm  تا 1618 nm می‌باشد.

بنابراین TFF1 اجازه عبور طول موج 1550 nm را داده و طول موج 1490 nm را منعکس می­­کند.

بطور مشابه TFF2 اجازه عبور طول موجهای 1490 nm  و 1550 nm را داده.

و طول موج 1310 nm که مربوط به فراسو می­باشد را منعکس می­کند.

در یک تجهیزOLT  فیلترهایTFF1  و TFF2 به صورت شکل  زیر می­توانند آرایش­ دهی شوند.

نور خروجی از لیزر1550 nm از TFF1 وTFF2  عبور می­کند.

زیرا این طول موج در محدوده باند گذر این دو فیلتر می­باشد.

نور این لیزر بعد از خروج از فیلتر دوم به فیبر­نوری و در جهت فروسو به سمت ONT تزریق می ­گردد.

نور حاصل از لیزر 1490 nm در برخورد با TFF1 منعکس ولی از TFF2 عبور کرده.

و به سمت ONT ارسال می­گردد. در جهت فراسو و در گیرنده OLT،.

سیگنال دریافتی از لیزر1310 nm توسط TFF2 منعکس گردیده و به سمت فتودیود هدایت می­گردد.

چنین المانی درONT یا ONU نیز قابل استفاده است.

به این صورت که نور حاصل از لیزر 1310 nm توسطTFF2 منعکس وبه سمت OLT  فرستاده می­شود.

و در جهت فروسو طول موجهای 1490 nm,1550 nm ضمن عبور از TFF2 توسط TFF1 جداسازی می‌گردند.

البته یک روش دیگر ساخت کوپلر طول موج با استفاده از توری پراش نوری(Diffractive Grating) می­باشد.

این تکنولوژی در سیستمهای RFOG ( Radio Frequency Over Glass) نیز قابل استفاده است.

شکل زیر ساختار RFOG را نمایش می‌دهد.

کوپلرهای طول موج فیبر نوری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید